Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Vi har en fortsatt ansträngd personalsituation med hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 och andra säsongsrelaterade sjukdomar, vilket påverkar vår produktion. Även våra underleverantörer har en ansträngd personalsituation. Vi vidtar en rad åtgärder för att i möjligaste mån mildra de negativa effekterna. Vi kan dessvärre inte utesluta att vi tvingas ställa in vissa tåg under den närmaste tiden, då vi som resten av samhället är drabbade av covid-19. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

Tyvärr har vi sedan i slutet av november sett en markant ökning av sjukfrånvaro bland vår produktionspersonal i alla delar av landet. Från att ha varit förhållandevis förskonade av pandemin under 2020 och stora delar av 2021, ser vi nu en ovanligt hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 och andra säsongsrelaterade sjukdomar. Vi vidtar en rad åtgärder för att i möjligaste mån mildra de negativa effekterna. Vi kan dock dessvärre inte utesluta att vi tvingas ställa in vissa tåg under den närmaste tiden, då vi som resten av samhället är drabbade av covid-19. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

Problemen vid Trafikverkets inkoppling av nytt signalställverk vid Sävenäs rangerbangård har gett stor påverkan på vår tågproduktion och i dagsläget är vår rangerkapacitet cirka en tredjedel lägre än vad som är normal nivå. Med anledning av detta gör vi från och med måndag 20 december ett antal anpassningar i vår trafik i syfte att minimera antalet inställda tåg. Konkret innebär anpassningarna ett dygns längre ledtider för ett antal relationer i nätverket.

Läs mer

Problemen vid Trafikverkets inkoppling av nytt signalställverk vid Sävenäs rangerbangård ger fortsatt stor påverkan på vår tågproduktion. Vi har dagliga avstämningar med Trafikverket för att säkerställa att problemen adresseras så snabbt som möjligt. Störningarna kan komma att innebära att vi behöver göra vissa anpassningar i tågplanen, men häver från och med nu bokningsstoppet samt Force Majeure. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

Stora snömängder i västra och södra Sverige i kombination med tekniska problemen vid Sävenäs rangerbangård har fortsatt stor påverkan på vår tågproduktion. Störningarna innebär inställda tåg i hela området och med anledning av detta har vi satt bokningsstopp till och från ett antal av våra taxepunkter. Vi åberopar även Force Majeure för alla störningar som uppstår på grund av de tekniska infrastrukturstörningarna vid Sävenäs.

Läs mer

Vid inkopplingen av nytt signalställverk vid Sävenäs rangerbangård har man upptäckt tekniska problem i anläggningen. Det här medför fortsatt kraftiga förseningar i vårt nätverk. Natten mot torsdag drog även ett kraftigt snöoväder in över västra och södra Sverige. Ovädret, i kombination med problemen på Sävenäs, får stor påverkan på vår produktion och vi har aktiverat vår störningsorganisation med en utpekad störningsledare för att kunna få så bra kontroll som möjligt över situationen. Störningarna kommer att innebära inställda tåg i hela området och med anledning av detta sätter vi bokningsstopp till och från ett antal av våra taxepunkter.

Läs mer

Efter inkoppling av nytt signalställverk på Sävenäs rangerbangård har nya tekniska problem i anläggningen upptäckts, vilket ger fortsatt kraftiga förseningar i vårt nätverk. Vi arbetar i nära samarbete med Trafikverket för att få felen avhjälpta, men då Sävenäs är en av vårt nätverks tre största hubbar, så ser vi spridningseffekter i stora delar av nätverket, vilket ger förlängda transporttider för våra kunder.

Läs mer

Rangerbangården i Sävenäs har nu öppnat efter Trafikverkets driftsättning av nytt signalställverk, som genomförts under sju veckor. Det har uppstått vissa komplikationer vid uppstarten, som lett till utmaningar i vår förmåga att rangera alla de tåg som kommit till bangården. Detta påverkar vår trafik i form av förseningar. Vi jobbar på olika lösningar för att vi så snabbt som möjligt ska kunna återgå till full produktionskapacitet.

Läs mer

Vår rangerbangård i Sävenäs öppnar igen måndagen den 22 november efter Trafikverkets driftsättning av nytt signalställverk, som genomförts under sju veckor. Driftsättningen har gått enligt plan, men vi räknar med viss omställningstid innan vi har återgått till full balans i vårt nätverk. Trafikverket kommer att bedriva visst underhållsarbete på bangården, som kan komma att påverka hur snabbt vi kan återgå till full produktionskapacitet, men vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för våra kunder.

Läs mer

Rangeranläggningen i Sävenäs, som är en av våra tre största i landet, är stängd för ställverksbyte fram till den 21 november. Detta ger stor påverkan för vår vagnslasttrafik, men även våra övriga transporter, framförallt i form av kraftigt reducerad kapacitet och flexibilitet, men även betydligt längre ledtider. Vi gör vårt allra yttersta för att sätta in extra kapacitet där det är möjligt och med de förutsättningar vi har.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer