Risken för solkurvor är störst lugna, heta och soliga dagar då rälstemperaturen kan stiga till 40–55 °C. En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte kan stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning. En solkurva kan bero på alltför stora spårkrafter, nedsatt spårstabilitet eller båda delarna. En typisk orsak till nedsatt spårstabilitet är ballastbrist. Trafikverket har inför sommaren 2020 en bättre bild än tidigare över risksträckor där myndigheten förebyggande gör åtgärder både i banan och genom att till exempel sätta ner hastigheten för att undvika urspårningar.

Har en solkurva inträffat måste trafiken stoppas. Spåret ska återställas enligt samma principer som vid byggande av spår. En solkurva åtgärdas genom kapning av rälerna, återbaxning, montering av nödförband eller tillfällig svetsning.

För att på sikt undvika risken för solkurvor är ett utökat banunderhåll på för godset viktiga stråk helt avgörande och Green Cargo bidrar i arbetet med att identifiera de mest utsatta banorna där ett undermåligt underhåll under flera år medfört särskilt stor risk för solkurvor under sommaren.

Vidare bidrar Green Cargos lokförare till Trafikverkets arbetet genom att omedelbart rapportera vid misstanke om att en solkurva har uppstått – allt för att i möjligaste mån undvika urspårningar med stora följdverkningar för våra kunder.

För ytterligare information om huruvida just din transport påverkas med anledning av solkurvor, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.