Långsiktiga finansiella mål

Ägarens finansiella mål utgörs av krav på att avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Nettoskuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,6 och 0,9 och ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målintervallet.

Vd och bolagsledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande mål nås. Detta innebär bland annat att resultatfokus säkerställs inom hela organisationen, att resurser utnyttjas effektivt tillsammans med ett effektivt kapitalutnyttjande.

 

Resultat och rapporter »