Säkerhet

Vi arbetar med att följa upp och övervaka säkerhetsutvecklingen med indikatorer som ligger till grund för säkerhetshöjande åtgärder. Den långsiktiga satsningen med att påverka säkra beteenden hos medarbetare och chefer är etablerad som en naturlig del av verksamheten och har bidragit till att antalet olyckor som beror på bristande uppmärksamhet har minskat under 2017.

För att ytterligare förstärka kompetens och säkerhetsbeteenden genomför personal e-kurser, självstudier och lärarledda lektioner. Vi har också inlett ett arbete med att utveckla tågsimulatorer, speciellt anpassade för godstrafik, som en del av utbildningsverksamheten. Genom att använda simulatorer får vi effektivare utbildningar men framförallt lokförare som lättare kan hantera avvikelser och undvika olyckor samtidigt som de kör effektivare med mindre miljöpåverkan. 

Green Cargo engagerar sig i branschöverskridande säkerhetssamarbeten genom Branschföreningen Tågoperatörerna och i direkt samarbete med Trafikverket och andra aktörer. Vi deltar också i förvaltningen av de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ).

 

Säkra vanor hos produktionspersonal

Säkra vanor är en tillämpning av en vedertagen metod för beteendebaserad säkerhet (Behavior Based Safety, BBS). BBS används med framgång inom bland annat transportverksamhet, byggverksamhet och tillverkningsindustri. Metoden innebär ett strukturerat sätt att förstärka säkra beteenden hos produktionspersonal genom att observera sina egna eller andras säkerhetsbeteenden. Inom Green Cargo drivs arbetet med Säkra vanor av grupper bestående av produktionspersonal så kallade kärngrupper och styrs och följs upp av beteendegrupper som stöttar samtliga orter.

Arbetet stöttas aktivt av representanter från både företagsledningen och från produktionsledningen genom verksamhetsbesök. Det finns även utsedda medarbetare som fungerar som katalysatorer. Dessa förstärker arbetet i kärngrupperna och hjälper till med utbildning och sprider goda exempel över landet. Nyckeln till framgång inom Säkra vanor är att kommunikationen kring risker och riskbeteenden sker genom öppen och ärlig dialog mellan personal och arbetsledning.