Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Sverige har även som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Järnvägstransporter är det mest yt- och energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget. Ett genomsnittligt godståg (vagnslast) motsvarar ungefär 20 lastbilar. Andra transportslag minskar också successivt sin miljöbelastning men omställningen tar tid och äts till stor del upp av volymökningar. Ska klimatmålen nås måste mer gods transporteras på järnväg

Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt och kopplas ihop med andra transportslag när så behövs. Samverkan mellan transportslagen är viktig men yt- och energieffektiva transporter kommer högt upp på listan för att vi ska kunna nå både EU:s och Sveriges ambitiösa klimatmål.

 

Klimatpåverkan nära noll

Vårt transportarbete sker till över 95 procent med eltåg. Transporter med dieseltåg och lastbil står för mindre än fem procent tillsammans. Vatten- och vindkraft och lättrullade stålhjul mot räls ger en klimatpåverkan som är mycket nära noll. Ett normallastat godståg från Green Cargo tar ungefär 500 ton gods och vi kör 400 tåg varje dygn. Om dessa transporter skulle gått med lastbil istället hade dessa skapat en 22 mil lång karavan av lastbilar. Vår insats handlar alltså inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp utan även om yteffektivitet och om tryggare vägar.​

 

Miljöcertifikat

Green Cargo är certifierade enligt ISO 14001:2015. I enlighet med krav från standarden ligger vår miljöpolicy tillsammans med bolagets identifierade miljöaspekter till grund för bolagets aktiviteter inom området.

Trots redan god miljöprestanda, fortsätter vi att arbeta systematiskt med att minska den miljöpåverkan vi har. Det är därför vi har tydliga målsättningar för minskade koldioxidutsläpp per utfört transportarbete, minskad dieselförbrukning och ökad energieffektivitet samt ställer relevanta miljökrav på våra leverantörer av lastbilslogistik.

Vi arbetar ständigt med att se över och utveckla vår befintliga fordonsflotta, både vagnar och lok, med exempelvis tekniska innovativa lösningar för effektivare och mer miljöanpassade transporter. 

Två klimatsmarta exempel

En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1: En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar 1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton gods. ​

Exempel 2: En tågtransport på elektrifierad järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 ton koldioxid.​