Vi transporterar gods i ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med våra partners når vi tusentals orter i Europa. Det är våra resurser – 1 800 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar – som samverkar för att få detta att fungera.

Punktligheten är av största vikt för oss och vi genomför kontinuerliga kvalitetssatsningar och -mätningar under året. Punktligheten till kund uppgick under 2019 till 90,7 procent. Det är vi inte nöjda med. Målet vi strävar mot är 95 procent.

Punktlighet och regularitet är de i särklass viktigaste parametrarna för våra kunder men de förväntar sig även kvalitet i andra hänseenden såsom bättre störningsinformation, strukturerad avvikelsehantering, ökad redundans vid störning samt ökad digitalisering.

Green Cargo befinner sig just nu i en digital evolution som ska leda till ett IT-landskap som över tid stödjer och bidrar till förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Vi arbetar systematiskt med den delen av punktlighetsproblematiken som vi orsakar själva och har särskilt fokus på grundorsaksanalyser för tåg med lägst punktlighet. Vi är även aktiva i det arbetet som genomförs gemensamt i branschen för att få ökad robusthet i hela järnvägssystemet. Det arbetet bedrivs inom ramen för TTT – Tillsammans för tåg i tid.

Läs mer om hur vi utvecklar vårt punktlighetsarbete i vår års- och hållbarhetsredovisning »