Kapacitets-/hastighets-/övrig

Märkning

Märkningens Innebörd

Exempel

Bokstäverna A, B, C och D betecknar max 16, 18, 20 respektive 22,5 tons axellast. Insättningsvärdena under A, B, C och D är lastgränser vid respektive axellast och får inte överskridas. Talet och symbolen längst till vänster anger största tillåtna hastighet vid olika axellaster.

S betyder 100 km/h.

SS betyder 120 km/h (med last).

Rad utan SS, S eller hastighetsangivelse i siffror i ABCD-märkningen innebär enligt internationella föreskrifter sth 80 km/h. För svenska vagnar gäller att rad utan SS, S eller hastighetsangivelse i siffror medger 90 km/h på svensk sträcka. Tillåts ej 90 km/h anges medgiven hastighet inom ram.
00,0 t betyder tom (olastad) vagn.

Tilläggsmärkning.
Vid GC får vagnen vid stax 22,5t (D) lasta max 30,0t vid sth 100 km/h.

* Här anges även andra järnvägsförvaltningar, som accepterat angivna transportdata.

** CE anger lastgräns för C (20t axellast) på egen (GC) bana.

Vagnens maximala bärighet.

Anger speciell lastgräns för vilken det dock krävs särskilt tillstånd.


Lastgränser vid koncentrerad belastning.

= då lasten ligger direkt på vagnsgolvet eller vilar på fler än två tvärgående underlägg.

= då lasten vilar på två tvärgående underlägg med minst 2 m längd.

Där symbol saknas avses .


Genomgångsledning för tryckluftsbroms
(vagnen har ej broms).