Koncentrerad belastning

Med koncentrerad belastning avses den tyngsta last som en vagn får lastas med inom en viss längd av lastytan. Lastens vikt står alltså i ett bestämt förhållande till dess längd. Som huvudregel gäller att desto kortare last desto lägre vikt. Det bör dock observeras att lastvikten sjunker för laster som ligger på två underlägg, när dessa är placerade utanför boggi- resp axelcentrum.

Ett exempel på vagnmärkningen för koncentrerad belastning finns nedan. Exemplet är hämtat från vagn littera Rmmns. Denna märkning tar endast upp fyra olika längder respektive lastvikter.

  • Bokstäverna i den vänstra raden, a-a, b-b, osv hänvisar till motsvarande märkning på vagnen. Denna märkning är som regel målad på vagnarnas långbalkar.


m

(ton)

(ton)

a - a

2,0 -

- 37

37

b - b

5,0 -

- 38

40

c - c

8,0 -

- 47

61,3

d - d

11,0 -

- 61,3

46

  • Siffrorna under m anger avståndet i meter mellan bokstäverna på vagnen. Här letar man alltså upp den längd som svarar mot lastens längd.
  • Siffrorna i de två högra kolumnerna anger hur mycket vagnen lastar på just den längden, uttryckt i ton. Siffrorna under anger s k utbredd last. Det betyder att lasten vilar på fler än två underlägg. Det vanligaste är att lasten ligger på hela golvet, t ex vid transport av lastpallar o dyl.
  • Siffrorna under anger på motsvarande sätt högsta tillåtna vikt för laster som vilar på två underlägg. Siffrorna under m anger då avståndet mellan dessa två underlägg.
  • Av exemplet här bredvid kan man då t ex utläsa att med utbredd last på längden 8 m, lastar vagnen 47 ton, medan en last som vilar på två stöd med samma längd, får väga 61,3 ton.
  • Vagnar som saknar märkning för last på två underlägg () får belastas till samma värden som för jämt utbredd last, under förutsättning att stöden inte är placerade utanför boggicentra eller hjulaxlarna (tvåaxliga vagnar).