Grön finansiering

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i Green Cargos arbete. För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart företagande; att vi ska ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Det är grunden för att skapa långsiktig lönsamhet.

Hållbarhetsfrågor är fullt ut integrerat med hur vi styr och leder Green Cargo inom alla områden. Att etablera och fastslå ett ramverk för grön finansiering är ett naturligt steg och stärker en långsiktig och närmare relation med långivare och banker. Green Cargos målsättning är att huvuddelen av ny finansiering ska klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad i enlighet med internationella principer och standarder på området.

Ramverk för grön finansiering

I oktober 2019 lanserade Green Cargo ett nytt ramverk för grön finansiering. Ramverket har utformats för att ge Green Cargo möjlighet till grön finansiering, dvs en finansiering som är förenad med vissa kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. Ramverket bygger på ambitiösa mål för fossilfria transporter och energieffektivisering i förhållande till utfört transportarbete.

Ramverket bygger på specifika principer för gröna obligationer. Principerna anger hur gröna obligationer och lån ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det hänger väl ihop med Green Cargos ambition att minska sin klimatbelastning samt bidra till målen enligt Agenda 2030. Med det nya ramverket stärker vi även en långsiktig och närmare relation med långivare och banker. Målsättningen är att huvuddelen av ny finansiering framgent ska klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad.

Green Cargo – ramverk för grön finansiering (sve) » Pdf, 511 kB.

Green Cargo – ramverk för grön finansiering (eng) » Pdf, 648 kB.

Green Cargo – rapport Q4 (sve) » Pdf, 290 kB.

Green Cargo – rapport Q4 (eng) » Pdf, 472 kB.

CICERO Shades of Green

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet CICERO Shades of Green utfärdat ett yttrande om ramverket. De ger ramverket högsta betyget ”Dark Green” avseende de gröna villkoren samt ”Excellent” med avseende på styrning.

CICEROs utlåtande (eng) » Pdf, 335 kB.

Finansiell information