Punktliga transporter för ökad kundnytta

test

På Green Cargo definierar vi punktlighet till kund som ”lastad vagn till kund inom utlovad timme”. För att nå hög punktlighet följer vi internt upp vår tågpunktlighet genom systematisk kontroll och uppföljning av färdigställande av tåg i tid för avgång samt uppföljning av ankomstpunktligheten.

Vi transporterar gods i ett nätverk som sträcker sig över Skandinavien och tillsammans med våra partners når vi tusentals orter i Europa. Det är våra resurser, 1 800 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar, som samverkar för att få detta att fungera.

Punktligheten är av största vikt för oss och vi genomför kontinuerliga kvalitetssatsningar och mätningar under året. Punktligheten till kund uppgick under 2022 till 84,8 procent. Det är vi inte nöjda med. Målet vi strävar mot är 95 procent. Utöver interna orsaker, såsom exempelvis bemanningsbrist, har bolaget påverkats av externa faktorer som exempelvis besvärliga väderförhållanden, brister i infrastruktur samt Trafikverkets införande av ett nytt planeringssystem, MPK (Marknadsanpassad kapacitetsplanering).

Bekanta dig mer

I filmen får du höra Nicklas Blom, som är network performance manager, och ansvarar för Green Cargos punktlighetsarbete, berätta om Green Cargos prioriteringar och rutiner för att godset ska nå näringslivet i tid. Önskar du se filmen textad klickar du på bokstaven T nere till höger bredvid volymknappen.

Punktlighet och regularitet är de i särklass viktigaste parametrarna för våra kunder men de förväntar sig även kvalitet i andra hänseenden såsom bättre störningsinformation, strukturerad avvikelsehantering, ökad redundans vid störning samt ökad digitalisering.

Green Cargo befinner sig just nu i en digital evolution som ska leda till ett it-landskap som över tid stödjer och bidrar till förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Vi arbetar systematiskt med den delen av punktlighetsproblematiken som vi orsakar själva och har särskilt fokus på grundorsaksanalyser för tåg med lägst punktlighet. Vi är även aktiva i det arbetet som genomförs gemensamt i branschen för att få ökad robusthet i hela järnvägssystemet. Det arbetet bedrivs inom ramen för projektet TTT – Tillsammans för tåg i tid.