Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Green Cargo AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna. Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av enheten för statligt ägande på Finansdepartementet. Green Cargo har inget särskilt samhällsuppdrag beslutat av riksdagen utan verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor.

Bolagsordning

Här hittar du Green Cargos aktuella bolagsordning.

Bolagsordning Green Cargo » Pdf, 117 kB.

Ersättningsriktlinjer

Här tar du del av ersättningsriktlinjer som omfattar ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 2024» Pdf, 119 kB.

Bolagsstyrningsrapport

Green Cargos bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras. Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Green Cargos interna kontroll.

Statens ägarpolicy 2020 » Pdf, 543 kB.

Svensk kod för bolagsstyrning 2024 » Pdf, 317 kB.


Bolagsstyrningsrapporter
Bolagsstyrningsrapport 2023 » Pdf, 335 kB.Bolagsstyrningsrapport 2022 » Pdf, 309 kB.
Bolagsstyrningsrapport 2021 » Pdf, 182 kB.Bolagsstyrningsrapport 2020 » Pdf, 142 kB.
Bolagsstyrningsrapport 2019 » Pdf, 173 kB.Bolagsstyrningsrapport 2018 » Pdf, 164 kB.
Bolagsstyrningsrapport 2017 » Pdf, 106 kB.Bolagsstyrningsrapport 2016 » Pdf, 249 kB.
Bolagsstyrningsrapport 2015 » Pdf, 72 kB.Bolagsstyrningsrapport 2014 » Pdf, 72 kB.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen. Enligt Statens ägarpolicy ska årsstämma hållas senast den 30 april.

Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning.

Årsstämma 2025

Green Cargos årsstämma 2025 kommer att hållas onsdagen den 30 april kl 13:00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 10, Solna.

Årsstämma 2024

Green Cargos årsstämma 2024 hölls torsdagen den 25 april kl 13:00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 10, Solna.

Kallelse till årsstämma 2024 Pdf, 136 kB.

Protokoll från årsstämma 2024 Pdf, 1 MB.

Nomineringsbeslut från ägaren 2024 Pdf, 41 kB.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023, inklusive bolagsstyrningsrapport Pdf, 6 MB.

Revisionsberättelse 2023 Pdf, 297 kB.

Ersättningsrapport 2023 Pdf, 192 kB.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 2024 Pdf, 119 kB.

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Pdf, 294 kB.

Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Pdf, 252 kB.

Revisors rapport över översiktlig granskning av Green Cargo ABs hållbarhetsredovisning Pdf, 201 kB.

Tidigare årsstämmor