Politik och påverkan

Politik och påverkan

Green Cargo arbetar dagligen för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det transportberoende näringslivet.

Green Cargo engagerar sig för näringslivets transportbehov

Det är vårt jobb att hela tiden utveckla och förbättra vår egen verksamhet men också att bidra till att godstrafiken på järnväg ger våra kunder i det transportberoende näringslivet så goda förutsättningar och transportpolitiska villkor som möjligt. För Green Cargo handlar det om att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft genom klimatsmarta, energieffektiva och kapacitetsstarka godstransporter.

Godstransporter ska alltid vara en svensk konkurrensfördel. Även om vissa varugrupper inte kan transporteras på annat sätt än med järnväg, så kan andra varugrupper med fördel utnyttja järnvägen i större utsträckning i delar av transportkedjorna. Samtidigt kräver de flesta godstransporterna lastbil i första eller sista delen av transportkedjan. Därför är det viktigt att belysa hur sjöfart, järnvägstrafik och lastbilstrafik kompletterar och stärker varandra genom samverkan kring transporteffektiva lösningar.

Green Cargo träffar kontinuerligt intressenter från samhället som på olika sätt berörs av eller påverkar järnvägen. Det kan till exempel handla om näringslivet, kommuner, regioner, intresseorganisationer, myndigheter och politiker, även utanför Sveriges gränser. Green Cargo samarbetar även med andra aktörer i transportsektorn som terminalägare, hamnar, rederier och inte minst åkerier.

Exempel på behov kan handla om allt från kommunala spår, hamnförbindelser och logistikanläggningar till satsningar på nationella stråk och internationella kopplingar. Vi för dialog på olika arenor som Almedalen, logistikdagar, konferenser, mässor och genom vår omfattande geografiska närvaro från Trelleborg i syd till Kiruna i norr.

Våra viktigaste frågor just nu är:

  • Möjligheten att köra längre och tyngre tåg. Ju mer vi gods vi får lasta på ett godståg desto mer kostnadseffektiv blir transporten för våra kunder. Dessutom använder vi den begränsade kapaciteten på järnvägen mer effektivt. Det kräver förhållandevis små och billigare infrastrukturinvesteringar, men ger väldigt mycket för pengarna.
  • Möjligheten att köra godstågen i högre hastighet genom förändrade bromsprocenttabeller. Det skapar förutsättningar för bättre tåglägen och kortare ledtider för godstransporterna. En billig och närmast administrativ förändring som effektiviserar godstrafiken.
  • Bättre kapacitetstilldelning för godstågen. Dagens kapacitetsbrist innebär enorma merkostnader för både godsoperatörer och varuägare. Skogstid, planerat stillestånd på grund av primär kapacitetsbrist, har under de senaste tio åren kostat bara Green Cargo närmare tre miljarder kronor.

Omtag Svensk Järnväg – Tågföretagens påverkansprojekt

”Omtag Svensk Järnväg" är ett initiativ som arbetar för att reformera Sveriges järnvägssystem för att möta framtida utmaningar och främja kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft. Visionen är ett starkare och mer hållbart järnvägssystem som kan stå emot global konkurrens, klimatförändringar och behovet av ökad produktivitet.

En viktig del i arbetet med Omtag Svensk Järnväg är att sprida kunskap om järnvägens utmaningar och möjligheter. Det sker bland annat genom samtal, seminarier och rapporter.

Bygg Framtiden

Den här rapporten vill utmana till nya sätt att tänka för framtidens transporter. Det handlar om att se helheten – en fungerande järnväg är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och att samtidigt kunna minska utsläppen. Vi pekar vilka åtgärder som snabbast ger störst nytta för Sverige som helhet när vi ställer om till ett klimatsmart samhälle.

Är du intresserad av att veta mer eller har du frågor?

Kontakta vår Chef för Kommunikation & Public Affairs.