Skog och Kemi

Våra tjänster inom Skog omfattar transporter av skogsprodukter som timmer, massaved, flis, biobränsle, cellulosa, pappersmassa, papper, returpapper och sågade trävaror. Merparten av volymerna går på export till Europa och via hamnar till övriga världen.

Pappersbruk och sågverk, som dagligen har behov att transportera stora volymer passar väl in i Green Cargos nätverk. Större regelbundna flöden går i unika systemtransportupplägg. Inom kemisegmentet transporterar vi även kemikalier som exempelvis väteperoxid och svavelprodukter.

Transportlösningen skapas utifrån kundens behov där volym, frekvens, vagn- och lastbärarlösningar är delar som påverkar hur logistiklösningen utformas. När alla ingående delar samverkar skapas kostnadseffektiva, stabila och punktliga transporter, vilka blir en viktig del av kundernas totala distributionskedja.

Exempel på kunder är ScandFibre Logistics, Stora Enso, Billerud, Holmen och SCA.

test

Kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter.