Länk till Green Cargos ordlista »

 bestallning

Frågor om beställningen

Fråga: Vilka uppgifter måste jag ange vid beställning?

Svar: Se dessa uppgifter »

 
Fråga: Vilka transportdokument måste medfölja avfallstransporter?

Nationella avfallstransporter
Vid transport av farligt avfall är vi som transportör skyldiga att kunna uppvisa ett från avsändaren korrekt ifyllt transportdokument.

Gränsöverskridande avfallstransporter
Vid transport av tillståndspliktigt avfall är vi som transportör skyldiga att kunna uppvisa godkännandet från behöriga myndigheter tillsammans med ett från avsändaren korrekt ifyllt transportdokument. Vid informationspliktigt avfall ska ett från avsändaren korrekt ifyllt informationsdokument medfölja transporten.

Om du känner dig osäker på vilka regler som gäller för avfallshantering och vilka dokument du behöver bilägga oss som transportör ber vi dig i första hand kontakta er lokala tillsynsmyndighet alternativt Naturvårdsverket på 010-698 10 00.

Om du har övriga frågor om bokningen av avfallstransporten kontaktar du ditt kundserviceteam direkt via de kontaktuppgifter du tidigare fått av oss.

 

Fråga: Kan jag beställa transport via webben?

Svar: I dagsläget kan du enbart beställa transport via blankett eller e-post. Ladda ner blanketterna»


Fråga: När måste jag senast beställa min transport?

Svar: Normalt behöver vi din beställning senast 09:00 vardagen innan du vill ha din tomvagn levererad/påbörja lastning.
 

Fråga: Jag har beställt min transport i tid men fick ändå inte igenom min transportbeställning, eller så är avgångsdatum annat datum än önskat, varför?

Svar: Då vi registrerar din beställning kontrolleras ledig kapacitet i våra tåg. Är kapaciteten i tåg fullbokad söker vi efter nästa lediga förbindelse. Är alla tåg fullbokade inom normalt 60 timmar från önskat avgångsdatum, alternativt att vi inte hinner leverera transporten innan önskat leveransdatum, bokas din transport inte in.


Fråga: Kan jag beställa transport både på avgångstid och leveranstid?

Svar: Du kan beställa transport antingen med önskad avgångstid eller med önskad leveranstid. I beställningsblanketten kryssar du för vilket av dessa alternativ du önskar. Det är inte möjligt att välja både avgångstid och leveranstid.


Fråga: Kan jag ändra min transportbeställning?

Svar: Du kan avboka och "omboka" din beställda transport. Ombokning av transport görs dock alltid genom att du avbokar transporten samt bifogar ny beställning i anslutning till avbokningen. När transporten är inbokad efter ditt nya önskemål erhåller du en ny orderbekräftelse. Avbokning kan göras fram till dess transporten påbörjats. "Tilläggsavgifter i godstrafik på järnväg" »

» Tillbaka


 frakthandlingar

Frågor om frakthandlingar

Fråga: När måste jag senast skicka in mina frakthandlingar?

Svar: Normalt behöver vi dina frakthandlingar senast 2 timmar innan transportens avgång. Detta för att hinna registrera dessa och vidaresända informationen till vår produktion innan avgång.
 

Fråga: Kan Green Cargo hjälpa mig med att upprätta en fraktsedel?

Svar: Det kan vi göra mot en avgift. Du måste dock välja till detta tillval när du beställer din transport. Markera tillvalet på beställningsblanketten.

 » Tillbaka 


 aviseringar

Frågor om aviseringar

Fråga: Vilka aviseringar skickas normalt?

Svar: Aviseringar är viktiga för att du eller dina partners/kunder ska få information och för att du ska kunna kontrollera att din beställning uppfyller dina önskemål.

Följande aviseringar skickas om inget annat avtalats:

- Preliminär orderbekräftelse: När du beställer din transport långt i förväg erhåller du en preliminär bekräftelse. Aviseringen visar att vi tagit emot och registrerat din beställning. När din beställning har reserverats i vårt platsbokningssystem (ca 14-17 dagar innan avgångsdatum), erhåller du en orderbekräftelse.
- Orderbekräftelse: När din beställning registrerats i vårt platsbokningssystem erhåller du en orderbekräftelse. Aviseringen innehåller information om det du har beställt, planerad tid när du erhåller tomvagn, när vagn senast skall vara lastad, avgångstid, ankomsttid till mottagaren, eventuella tillval, mm.
Orderbekräftelse (kapacitet i tåg är bekräftad)
- Eventuell avbokningsbekräftelse: Om du väljer att avboka din beställning skickar vi dig en avbokningsbekräftelse. I den framgår information om din beställning, vad som avbokats och orsaken till det.
- Tomvagnsavisering: När vi utsett en tomvagn till din beställning meddelar vi dig vilken vagnsindivid du erhåller för lastning på din beställning. I meddelandet visas också om någon vagn skulle saknas till beställningen.
- Eventuellt avvikelsemeddelande för tomvagnsleverans: Om något oförutsett inträffar som påverkar leveransen av din beställda tomvagn skickar vi ett meddelande till dig. Meddelandet innehåller normalt information om ny ankomsttid, tidigare ankomsttid, samt orsak till händelsen.
- Avvikelsemeddelande för transport (last): Om något oförutsett inträffar som påverkar leveransen av din transport (lastad vagn) skickar vi ett meddelande till dig. Meddelandet innehåller normalt information om ny ankomsttid, tidigare ankomsttid, samt orsak till händelsen.
- Ankomstavisering: Inför ankomsten av din lastade transport skickar vi dig slutligen en ankomstavisering. Denna avisering innehåller information om ordern, samt flertalet uppgifter från fraktsedeln. Ankomstaviseringen talar också om vilken vagnsindivid som ankommer och vid vilken tidpunkt vagnen ska vara lossanmäld till Green Cargo.

 

Fråga: Någon av aviseringarna ovan kommer inte till mig?

Svar: Avtalstecknaren på ditt företag har definierat vem som ska aviseras och det kan variera för olika typer av aviseringar och på vilket sätt dessa ska aviseras. Kontakta avtalstecknaren på ditt företag om uppgiften skall ändras. Denne kontaktar i sin tur vår avtalsadministration.
 

Fråga: Jag vill ändra vilka aviseringar vi vill ha eller vill inte längre ha dessa. Hur gör jag? 

Svar: Du är välkommen att ändra detta genom att kontakta oss. Vi behöver dock ditt företags avtalstecknares skriftliga medgivande för detta.

Tänk på! Green Cargo har som standard att leverera information till dig via olika aviseringsmeddelanden. Om du därför väljer att ta bort ett eller flera meddelanden ansvarar inte Green Cargo längre för att ge dig informationen på annat sätt.

» Tillbaka


 fragor

Övriga frågor

Fråga: Vi vill använda EDI som överföring av data mellan oss och Green Cargo. Går det?

Svar: Ja, det går självklart bra. Läs mer här » 

 

Fråga: Hur kommuniceras förändringar i produktionen som påverkar mig?

Svar: Om något händer med din beställda transport aviserar vi dig i förekommande fall med en avvikelseavisering.

I de fall någon större trafikstörning inträffar, där många kunder påverkas, publiceras informationen här på hemsidan. Vid större trafikstörningar kan det också vara svårt för oss att direkt se hur just din transport påverkas, och vilken ny leveranstid den får. När vi har den informationen får du också en avvikelseavisering.

Planerade produktionsändringar så som storhelgsanpassnignar, tidtabellsändringar, m.m. kommuniceras med ditt företags kontaktperson i god tid innan ändringen genomförs. Planerade, större banarbeten publiceras också här på vår hemsida.
 
» Tillbaka

Inom EU och Sverige finns det detaljerade bestämmelser om avfallshantering. Avfallsförordningen (2011:297) och avfallstransportförordningen (1013/2006) beskriver vad som gäller för avfall och dess transporter i Sverige och om avfall ska skickas till ett annat land. Reglerna för export och import är gemensamma inom EU. Avfall kan kategoriseras på olika sätt och vad som avses med avfall definieras i förordningarna.

 

Green Cargo har sett över rutinerna kring avfallstransporter åt kund och har uppmärksammat brister i hanteringen kring de dokument som måste medfölja transporten. För att öka kvaliteten vill vi därför tydliggöra vikten av att rätt transport- eller informationsdokument måste medfölja vid både nationella och gränsöverskridande avfallstransporter.