Avtalsexempel

Produktvillkor

Beställningsförfarande

Avgifter

Tillval

Tulltjänster och prislista 

Regler för rörliga kostnader

 

 avtalsexempel

Exempel på huvudavtal

Exempel på hur våra avtal ser ut från och med 2022-12-12. 
Green Cargos huvudavtal finns att ladda ner här »


produktvilkor

Produktvillkor

Vagnslast inrikes och utrikes »

Intermodal Intermodal Flex inrikes och utrikes »

Systemtransport inrikes och utrikes »

Industriväxling » 

beställningsförfarandet

Beställningsförfarandet (samt lossningsfrist och städad vagn)

Regler för beställning:

Avsändaren ska beställa sin transport hos Green Cargos kundservice senast klockan 09:00 dagen före den dag avsändaren önskar att lastning påbörjas. I ert kundavtal framgår eventuella avvikelser från dessa tider.

Vi på Green Cargo meddelar snarast om vi inte kan åta oss transporten eller om vagnar av det slag som beställts inte kan ställas till avsändarens förfogande.

Orderbekräftelse av transporten sänds till beställaren senast 1 timme efter orderläggning – om inget annat är överenskommet. Där anges bland annat när vagn senast ska vara lastad, när fraktsedel senast ska vara tillhanda samt beräknad ankomst till mottagaren.

Gällande regler och avgifter för avbokning eller ändring av transportbeställning finns publicerade i ”Bilaga 2a” under avsnittet Avgifter. 

Avsändaren har en lastningsfrist om 8 timmar – vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från det att vagnen ställts till förfogande. Lastningen räknas som avslutad när godset har lastats och Green Cargo erhållit en komplett transporthandling.

Ni har en lossnings- eller hämtningsfrist om 8 timmar vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från att den banegna vagnen har ställts till förfogande. Läs mer i bilaga 2a.

När banegen vagn är lossad ska kund utan dröjsmål utföra en lossningsanmälan till Green Cargo enligt formulär på och från tid till annan utfärdade riktlinjer från Kundservice.

Vi på Green Cargo svarar för att av Green Cargo anvisade vagnar och lasttillbehör är i tekniskt gott skick och att vagnarna är normalt rengjorda. Om godsets särskilda slag fordrar ytterligare rengöring ska kostnaden för detta belasta avsändaren.

Mottagaren ansvarar efter lossning för rengöring av vagn och för att den återställs i ursprungligt skick.
Definition av normalstädad vagn: När allt material i vagnen understiger storleken av en liter räknas vagnen som normalstädad.

 

Bil

Bil inrikes »
PÖS-pallöverföringssystem »


tillaggsavgifter

Avgifter

Bilaga 2a - Avgifter i godstrafik på järnväg 2023-01-01 »

Prislista tomdragning vagnslasttrafik import och export »

 

tillval

Tillval

Bilaga 2b - Tillval 2023 »

Bilaga 2d - Prislista Tulltjänster 2023 »

Våra tulltjänster »

 

Avfallstillägg 2023

Regler för rörliga kostnader

Regler för rörliga kostnader

Pristillägg och prisjusteringar 2023 »

 

El och diesel

El och diesel

Information om el- och dieselkostnader för transportavtal »

El och Dieselpriser

 

DMT - Drivmedelstillägg

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

Drivmedelstillägg 2022»

 

Farligt godstillägg

Farligt godstillägg

Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

Priser hittar du i prislistan för ”Pristillägg och prisjusteringar” »


Spåravgifter

Spåravgifter – Bilaga 2c

Hamn-, spår- eller terminalavgift och likande avgifter som Green Cargo belastas med vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kunds räkning har Green Cargo rätt att debitera kunden utöver i övrigt utgående priser och avgifter och inkluderar varje annan sådan avgift som inte upptas i Järnvägsnätsbeskrivning utgiven av Trafikverket.

Klicka på filen Spåravgifter nedan för aktuell avgift. På fakturan redovisas spåravgifter på en egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK (uppdaterad 2023-01-10)