Vi har en rikstäckande verksamhet som påverkar många på olika sätt. Vi både vill och förväntas leva upp till högt ställda krav från många av våra intressenter. Därför arbetar vi för ett ansvarsfullt och långsiktigt agerande i alla typer av relationer. En förutsättning för att vi ska kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på bolaget, är att vi förstår vilka frågor som är väsentliga för våra intressenter.

Uppförandekod för medarbetare

Green Cargo har en intern uppförandekod som tydliggör de krav och förväntningar vi har på alla medarbetare. Koden omfattar en rad olika områden inom hållbart företagande; affärsetik och mänskliga rättigheter, trafiksäkerhet, etik, kommunikation samt arbetsmiljö och yttre miljö m fl. Uppförandekoden beskriver vikten av ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik och den ska fungera som en vägledning för våra medarbetare. För oss är det viktigt att det ska vara lätt att göra rätt och att kulturen är sådan att man gör rätt även när ingen tittar på. 

Uppförandekod för leverantörer

Vi verkar i en bransch där säkerhet står högst på priorite­ringsordningen. Vår verksamhet ska förknippas med hög moral och god affärsetik. Det påverkar också våra leverantörer. Den som litar på oss måste också kunna lita på att de leverantörer vi använder klarar de krav som ställs på oss. Vår uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer och dess underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners. Den möjliggör för oss att föra en djupare dialog med våra leverantörer kring kraven och därigenom ömsesidigt öka kunskapen kring ansvarsfulla inköp och fördjupa samarbetet inom områden som affärsetik och mänskliga rättigheter, men även klimat och miljö.

Visselblåsartjänst

Green Cargo har en visselblåsartjänst som kan användas av bolagets medarbetare för att rapportera en farhåga eller misstanke om något inte är i linje med bolagets uppförandekod, förhållanden som kan påverka bolaget negativt eller förhållanden som kan hota en persons liv eller hälsa.