Säkerhet är vårt högst prioriterade område och det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet är att ingen medarbetare inom bolaget ska skadas svårt eller mista livet på grund av sitt arbete. För oss handlar det det riskreducerande arbetet om att förhindra alla typer av olyckor.

Säkerheten lägger grunden för bättre kvalitet i vår leverans till kunderna, det minskar risken för utsläpp av farliga ämnen miljö- och omvärldspåverkan och ger en tryggare arbetsmiljö. Säkerhetsarbetet syftar även till att hindra möjligheten att använda järnvägssystemet till medvetna handlingar som kan skada samhället eller bolaget.

Green Cargo engagerar sig i branschöverskridande säkerhetssamarbeten genom bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen och i direkt samarbete med Trafikverket och andra aktörer. Vi deltar också i förvaltningen av de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ).

 

Säkra vanor 

Säkra vanor är en tillämpning av en vedertagen metod för beteendebaserad säkerhet (Behavior Based Safety, BBS). BBS används med framgång inom bland annat transportverksamhet, byggverksamhet och tillverkningsindustri. Metoden innebär ett strukturerat sätt att förstärka säkra beteenden hos produktionspersonal genom att observera sina egna eller andras säkerhetsbeteenden. Inom Green Cargo drivs arbetet med Säkra vanor av grupper bestående av produktionspersonal så kallade kärngrupper och styrs och följs upp av beteendegrupper som stöttar samtliga orter.

Arbetet stöttas aktivt av representanter från både företagsledningen och från produktionsledningen genom verksamhetsbesök. Det finns även utsedda medarbetare som fungerar som katalysatorer. Dessa förstärker arbetet i kärngrupperna och hjälper till med utbildning och sprider goda exempel över landet. Nyckeln till framgång inom Säkra vanor är att kommunikationen kring risker och riskbeteenden sker genom öppen och ärlig dialog mellan personal och arbetsledning.

 

Vill du veta mer om och vårt säkerhetsarbete hittar du detta i vår års- och hållbarhetsredovisning »