Med utgångspunkt från verksamheten i Karlshamn levererar Primagaz Gasol Sverige AB gasol till stora delar av Skandinavien och vidare ut i Europa. Gasolen fraktas med fartyg till Primagaz egen importterminal i Karlshamn och distribueras sedan till kunder över hela landet med järnväg, tankbil eller via egna gasolnät. Export ut från terminalen sker främst via fartyg.


– Våra kunders behov och förutsättningar är unika. En tillförlitlig transportlösning till slutkund är av yttersta vikt. Så länge kundens anläggning är nåbar via tankbil, tåg eller fartyg kan vi leverera gasol till våra slutkunder på ett effektivt, säkert och miljömässigt bra sätt, säger Martin Svensson, vd på Primagaz Sverige AB.


Under 2019 transporterade Green Cargo en sammanlagd vikt på cirka 65 000 ton för Primagaz inom Sverige. Genom att lägga transporterna på järnväg, minskades klimatbelastningen med cirka 490 ton koldioxid under året, jämfört med om transporterna skulle gått på väg. Med den snabba utvecklingen energibranschen har idag menar Primagaz att järnvägen har flera fördelar och att det finns potential att utveckla järnvägen som transportmedlet ytterligare i framtiden.


– Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad där logistiklösningen blir en konkurrensfördel. Leveranstrygga, punktliga och trafiksäkra transporter, som dessutom har en liten miljöpåverkan, är något vi vet att våra slutkunder uppskattar, menar Martin Svensson.


Primagaz har högt förtroende för Green Cargo. Green Cargos långa erfarenhet, höga kvalitet och det goda samarbetet är mycket uppskattat. Martin fortsätter:


– De är en trygg och bra samarbetspartner med ett väl fungerande maskineri.


Leveranskvaliteten i järnvägslösningen med Green Cargo är mycket hög. Med systemtransporter om 14 vagnar två gånger i veckan mellan gasolterminalen i Karlshamn och en stor basindustri i Borlänge, ligger punktlighet på mellan 95-100 procent. Samarbetet mellan Green Cargo och Primagaz har pågått i över 20 år. De senaste tre åren, och i den avtalsform som vi har idag, har endast en avvikelse registrerats.


– Det är vi så klart väldigt stolta över. Framgångsfaktorn är att vi tillsammans med Primagaz skapat ett robust transportupplägg. Vi arbetar nära varandra och har en väldigt bra dialog, säger Lennart Andersson, strategisk säljare och kundansvarig på Green Cargo.


Green Cargo kör inte enbart systemtransporter åt Primagaz. Ett antal relationer går i Green Cargos vagnslastsystem med slutdestination Eskilstuna och Norrköping som exempel på orter. På vissa omlastningsdepåer ser Green Cargo även till att det är effektivt och enkelt för Primagaz att flytta gasolen från järnvägsvagn till tankbil för vidare färd till slutkund. Att uppfylla alla säkerhetskrav och andra tillstånd är då av yttersta vikt.


– Vi bidrar med en logistiklösning som Primagaz kan känna sig trygga med. Vi är båda mycket angelägna om hög punktlighet och kvalitet men också att transporten utförs med hög säkerhet, säger Lennart Andersson.
Liksom andra järnvägslösningar drabbas Primagaz järnvägstransporter av utmaningar vid infrastrukturella störningar och banarbetsanpassningar. Då är det än mer viktigt med god dialog och ett bra samarbete. Green Cargos fokus då är att justera kundens systemtransport efter de förutsättningar som ges med minsta möjliga påverkan för Primagaz slutkunder.


Primagaz menar att digitala lösningar kan vara en framgångsfaktor för att dessa händelser ska kunna hanteras än mer effektivt.


– I en framtid hoppas jag att vi kan få till smidigare digitala lösningar som underlättar denna typen av utmaningar för alla. Kan våra system prata med varandra, kan vi bygga bort systemfel och minska den manuella hanteringen är jag övertygad om att transportlösningen skulle bli ännu mer effektiv, avslutar Martin Svensson.

 

Foto: Primagaz