Med en stor tillverkningsvolym är Stora Enso beroende av tillförlitliga järnvägstransporter och god infrastruktur. Deras produkter återfinns såväl inom pappers- och förpackningsindustrin, som i träprodukter och träfiberbaserade biokompositlösningar. Med stort fokus och höga målsättningar är hållbarhet en avgörande del av Stora Ensos affärsstrategi.

– Klimatförändringarna kräver akut uppmärksamhet. Hållbarhet är hela grunden för vårt företag, för vår roll som en ansvarstagande samhällsaktör och vår förmåga att bidra till en grönare värld. Tonvikten ligger på socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i vår tillverkning och hela värdekedjan. Värdekedjesamarbete krävs för att minska utsläppen. Vi värdesätter våra leverantörers åtagande att mäta, rapportera och minska deras utsläpp, säger Sara Lannerbro SVP Sustainable Sourcing and Logistics på Stora Enso.

För Stora Enso är det, likt många svenska industrier, viktigt att kunna erbjuda fossilfria produktions- och värdekedjor. Där är svensk järnväg en överlägsen logistikkomponent med sitt nästintill obefintliga klimatavtryck. Bara under 2021 transporterade Green Cargo ungefär 1,5 miljoner ton gods på järnväg för Stora Enso. Genom att välja järnväg istället för lastbilar minskar dessutom Stora Enso sina koldioxidutsläpp med 39 000 ton bara under 2021.

– Stora Enso är djupt engagerade i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material. Det är oerhört spännande att arbeta med en kund som ständigt utvecklar sin verksamhet med nya och mer klimatsmarta produkter och som anser att fossilfria transporter är en viktig byggsten i en hållbar affärsstrategi, säger Denis Basic som är kundansvarig på Green Cargo.

Tåget är inte bara det mest klimatsmarta alternativet utan även den mest yt- och energieffektiva logistiklösningen. Om Stora Ensos transporter skulle gått på väg skulle det motsvarat totalt 65 000 lastbilar. Järnvägen är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och storstadsregionernas attraktionskraft. Under de senaste 25 åren har regiontågtrafiken ökat med 220 procent och fjärrtågtrafiken med 50 procent nationellt. Med de siffrorna i bagaget är det inte svårt att förstå att utmaningen med järnvägstransporter bland annat ligger i en väl fungerande infrastruktur som ska ha kapacitet att möta både det befintliga och det ökande behovet av järnvägslösningar.

Triangelspår till Skoghallbanan i Karlstad är exempel på ett viktigt område både för Stora Enso som industriföretag och för Green Cargo som godstågsoperatör. Men även för persontrafiken och samhället i stort då fler persontåg kan trafikera Karlstad när godstågen inte behöver vända mitt i staden. Frågan om ökad kapacitet drivs gemensamt, bland annat mot infrastrukturförvaltaren och lokalpolitiker. Denis Basic menar att triangelspår runt Karlstad är ett bra exempel på när parterna har samma intresse och kan stärka varandra i dialogen med politiker och infrastrukturägare.

– Vi måste påskynda byggnationen av triangelspåret för att lättare få in systemtågen. Om Stora Enso ska öka sin produktion måste det finnas förutsättningar att hantera mer volym på järnväg. Som det ser ut nu satsar Stora Enso miljardbelopp för att öka sina volymer. Det borde ligga i mångas intresse om ett av Sveriges största bolag satsar så mycket pengar. De insatser vi gjort gemensamt ger nu signaler om att politiker och infrastrukturägare verkar lyssna, säger Denis Basic.

Samarbetet parterna emellan sträcker sig lång tid tillbaka och parterna är överens om att en av framgångsfaktorerna ligger i att ha öppen och ärlig dialog kring de prioriteringar som måste göras, även om bolagen inte alltid tycker lika.

– Båda bolagen är lösningsorienterade vilket är en förutsättning för ett långsiktigt samarbete. Den transparens som finns idag inger förtroende och det fungerar väldigt väl inom alla nivåer, från ledningen ner till produktion, säger Denis Basic.

Den transportlösning Green Cargo utför åt Stora Enso är vagnslaster både inrikes- och utlandstrafik genom partners, systemtåg till Göteborg för vidare transport med sjöfart mot Zeebrugge i Belgien men också växlingstjänster samt tillhandahåller specialbyggda vagnar helt anpassade för Stora Ensos containrar.

– Jag hoppas och tror att Stora Enso tycker att vi är en stabil leverantör med rätt nätverk och resurser. Vi bidrar till helheten i de logistiklösningar som Stora Enso behöver och jag ser fram emot ett fortsatt långt samarbete. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för effektiva och klimatsmarta transportlösningar, säger Denis Basic.

Vi värdesätter våra leverantörers åtagande att mäta, rapportera och minska deras utsläpp, säger Sara Lannerbro SVP Sustainable Sourcing and Logistics Stora Enso. 

 

Foto: Stora Enso