Bromsblock

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Hårdare krav

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar, då buller från godsvagnar med gjutjärnsbromsar bedöms leda till stora hälsoproblem och kostnader för samhället. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder. Vissa förutsättningar kan finnas för undantag och vi har lämnat in en ansökan om undantag, vilken behandlas just nu.

För att uppfylla kommande lagkrav, utrustas allt fler europeiska vagnar med kompositbromsblock. I vissa av våra tågsätt som vi kör i Green Cargo, som går både internationellt och i Sverige finns det i nuläget en större andel vagnar som har kompositbromsblock. Andelen är så stor att vi som bolag behöver ta hänsyn till kompositbromsblocken nu när vintern kommer.

Kompositbromsblock bromsar sämre i vinterklimat

Det har visat sig att kompositbromsblocken inte levererar förväntad bromsförmåga under verkliga nordiska vinterförhållanden, vilket skapar utmaningar för oss som godsbolag både vad gäller den tekniska som den operativa säkerheten för vår personal, vilket i sin tur innebär att vi måste göra anpassningar i vår produktion då vinterförhållanden råder, för att skapa säkra transporter. Friktionen kan försämras vid vissa vädertyper, som till exempel snörök och vi måste nu vara beredda på att fler tåg än under tidigare år kan komma att få sänka hastigheten grund av betydligt lägre bromsförmåga.

Nordiskt påverkansarbete

I Sverige, Norge och Finland har både myndigheter och järnvägsföretag jobbat hårt inom EU för att visa hur stora nackdelar för järnvägen i Norden omställningen till kompositbromsblock kan komma att innebära. Även branschorganisationen Tågföretagen har under hela lagstiftningsprocessen ihärdigt motsatt sig en alltför ingripande reglering, bland annat eftersom kostnaderna ökar, men framförallt på grund av sämre bromsförmåga under vintertid och trafiksäkerhetsrisker.

Vad innebär detta för våra kunder?

I och med att vi som godsbolag idag har tågsätt med vagnar som har kompositbromsblock och dessa inte levererar den bromsförmåga som krävs för nordiska vinterförhållanden kan vi behöva göra anpassningar i vår produktion. Fler vagnar med kompositbromsblock innebär att vi under vissa förhållanden behöver köra kortare och lättare och därmed fler tåg. I vissa fall kommer vi att få ändra sammansättningen i tågen för att hela tågsättet ska få en säker bromsförmåga då vinterförhållanden råder. Det gör vi genom att kombinera vagnar med kompositblock med vagnar med gjutjärnsblock. Detta arbete kan komma att driva mer växlingsarbete. Lägre bromsförmåga kan leda till lägre tillåten hastighet för våra tåg, som i förkommande fall kan leda till längre ledtider. Vi har dock etablerat en särskild arbetsprocess kopplat till detta förhållande för att så långt det är möjligt undvika störningar för våra kunder. I tillägg till detta testar även Green Cargo olika alternativa lösningar för dagens gjutjärnsblock.

Vilka kunder kan påverkas mest?

De kunder som kommer att påverkas mest av detta är de som har en stor andel export/import och därmed nyttjar utländska eller privata vagnar som trafikerar uppdrag både i Sverige och på kontinenten.