Tull

Tull

Vi på Green Cargo tillhandahåller tulltjänster för er som har gränsöverskridande transporter till och från tredje land.

Tullhantering avser att övervaka både de legala och illegala godsflödena som passerar till och från EU. Dels genom administrativ övervakning av det legala flödet, dels via brottsförebyggande och efterforskande verksamhet inriktad på det illegala flödet.

All hantering regleras i Sverige av Tullverket baserat på EUs gemensamma lagstiftning. Green Cargo som transportör äger ansvaret att inte föra över varor till eller från ett icke EU land utan korrekta tullhandlingar.

Därför måste vi bevaka att alla transporter som sker har korrekta underlag innan de lämnar Sverige för transport till ett icke EU land eller från ett icke EU land till Sverige. Varuägaren eller dess ombud är ansvarig för att exportdeklaration skapas.

Tulldokument

Relevanta tulldokument ska vara Green Cargo tillhanda i god tid innan transporten avgår från er.

Priser

Vi tar ut en administrativ avgift vid gränsöverskridande transport. Om du har köpt tulltjänster av oss ingår avgiften i de övriga priserna. Om du inte har köpt tulltjänster (utan har eget tullombud) tar vi ut avgift. Det beror på att vi har en administrativ hantering även om du har eget tullombud.

Bilaga 2d Prislista Tulltjänster »

Kontakter

Vid frågor – kontakta din säljare för frågor om tulltjänster och din kontakt på kundservice för frågor om själva transporten.

Förändringar av tullförfarandet gällande importgods 2024

Tullverket har tagit beslut om att ändra tullhanteringen i början av 2024 som en anpassning till den europeiska tullagstiftningen. Det innebär att allt gods från länder utanför EU som förs in i Sverige ska hanteras på samma sätt oavsett trafikslag och möjlighet att i efterhand klarera godset via mejl upphör.

I stället ska transiteringsförfarandet användas för allt gods som ankommer på järnväg. Beroende på din roll i leveranskedjan kommer olika typer av anpassningar att krävas för att uppfylla kravet på att godset befinner sig under transiteringsförfarandet när det ankommer till Sverige eller EU via järnväg.

Hur påverkar den nya tillämpningen slutmottagare/importör av godset?

Om godset för dig som slutmottagare går hela vägen på räls till lossningsplats eller via kombiterminal med lastbil till lossningsplats (omlastningen från tågtransport till vägtransport på kombiterminalen betraktas då endast som en händelse under transport) ska transiteringen avslutas vid lossningsplatsen och godset övergår till s.k fri omsättning. Transiteringen får inte avslutas innan godset anländer slutmottagare och lossningsplats.

Den som är ansvarig för driften av platsen där godset lossas ska söka de tillstånd som krävs. Om slutmottagaren brister i tullhantering av den nya tillämpningen så riskerar man bland annat att godset inte övergår till fri omsättning och får enligt lag inte lossas. Dessutom kan slutmottagaren bli föremål för efterdebitering av Tullverket samt ersättningsskyldig för kostnader kopplade till väntetider och vagnhyra.

Vad behöver slutmottagarna säkerställa?

Allt tullgods som kommer in i Sverige på järnväg måste följas av ett transiteringsdokument. För att avsluta transiteringsförfarandet i Sverige där godset lossas (görs mot en Importdeklaration och då blir varan fri för omsättning) krävs följande:

  • Tillstånd för ”annan godkänd plats”
  • Tillstånd för ”godkänd mottagare för transitering”
  • EDI-tillstånd
  • Tillstånd för ”samlad garanti”
  • NCTS-system (New Computerised Transit System)

Samtliga tillstånd ansöks via Tullverket

Systemet NCTS behöver köpas in, alternativt att man anlitar ett tullombud för den tjänsten. Ett tullombud kan även vara support vid era ansökningar.