Decent work and economic growth

tåg

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Green Cargos roll

Sund affärsetik och socialt ansvarstagande är centrala delar i Green Cargos hållbarhetsarbete. Alla medarbetare ska behandlas med värdighet, respekt och utan att diskrimineras. Mångfald och jämställdhet är viktiga områden.

Våra medarbetare är en viktig förutsättning för Green Cargos framtid. Vårt viktigaste och överordnade mål är att ingen medarbetare ska skadas eller mista livet på grund av trafikproduktionen. Våra medarbetares engagemang och prestation är avgörande för att vi ska kunna leverera en effektiv och hållbar järnvägslogistik.

Green Cargo strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas oavsett vilken bakgrund man har. Green Cargo tar aktivt ställning för jämställdhet mellan kvinnor och män och agerar i övertygelsen att social jämlikhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen bidrar till vår utveckling.

Alla medarbetare har rätt att fritt organisera sig och förhandla kollektivt. En visselblåsartjänst kan användas av bolagets medarbetare för att rapportera en farhåga eller misstanke om något inte är i linje med bolagets etikpolicy, etiska riktlinjer, policy om likabehandling och diskriminering eller externa uppförandekod.

Green Cargo är det självklart även viktigt att bolagets verksamhet är ekonomiskt hållbar för att nå tillräcklig lönsamhet och klara framtida investeringar och utveckling.

Green Cargos uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer.