Villkor och prislistor

Villkor och prislistor

Här hittar ni information om våra villkor gällande avtal, produktbilaga, tjänsteerbjudande och prislistor kopplade till dessa. Ni finner även prislistor för avgifter och rörliga kostnader och andra pristillägg i Sverige och internationellt.

Avtal och villkor

Regler för avgifter och tillval

Önskar du en komplett logistiklösning? Genom våra olika tillvalstjänster erbjuder vi helhetslösningar med allt ifrån terminaltjänster, till administrativa tjänster såsom tullhantering.

Regler för rörliga kostnader

Exempel på huvudavtal

Exempel på hur våra avtal ser ut » Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställningsförfarandet

Bokning

Ni som avsändaren ska beställa er transport hos Green Cargos kundservice senast klockan 09:00 dagen före den dag ni önskar att lastning påbörjas. I ert kundavtal framgår eventuella avvikelser från dessa tider.

Vi på Green Cargo meddelar snarast om vi inte kan åta oss transporten eller om vagnar av det slag som beställts inte kan ställas till avsändarens förfogande.

Orderbekräftelse

Orderbekräftelse av transporten sänds till beställaren senast 1 timme efter orderläggning – om inget annat är överenskommet. Där anges bland annat när vagn senast ska vara lastad, när fraktsedel senast ska vara tillhanda Green Cargo samt beräknad ankomst till mottagaren.

Gällande regler och avgifter för avbokning eller ändring av transportbeställning finns publicerade i Bilaga 2a under avsnittet Avgifter.

Lastning

Avsändaren har en lastningsfrist om 8 timmar – vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från det att vagnen ställts till förfogande. Lastningen räknas som avslutad när godset har lastats och Green Cargo erhållit en komplett transporthandling.

Lossning

Ni har en lossnings- eller hämtningsfrist om 8 timmar vardagar mellan klockan 07:00 – 17:00, räknat från att den banegna vagnen har ställts till förfogande. Läs mer i ”Bilaga 2a” under avsnittet Avgifter.

När banegen vagn är lossad ska kund utan dröjsmål utföra en lossningsanmälan till Green Cargo enligt formulär på och från tid till annan utfärdade riktlinjer från Kundservice.

Vagnar och lasttillbehör

Vi på Green Cargo svarar för att våra anvisade vagnar och lasttillbehör är i tekniskt gott skick och att vagnarna är normalt rengjorda. Om godsets särskilda slag fordrar ytterligare rengöring ska kostnaden för detta belasta avsändaren.

Mottagaren ansvarar efter lossning för rengöring av vagn och för att den återställs i ursprungligt skick.

Definition av normalstädad vagn: När allt material i vagnen understiger storleken av en liter räknas vagnen som normalstädad men vissa undantag finns gällande farligt gods (RID) och farligt avfall Pdf, 110 kB..

Produktvillkor

Vagnslast inrikes och utrikes » Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Intermodal Intermodal Flex inrikes och utrikes » Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Systemtransport inrikes och utrikes » Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Industriväxling » Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Om en kund inte uppfyller Green Cargos villkor, med påföljd att vi inte kan utföra ett transportuppdrag enligt plan utan en extra insats och/eller kostnad för Green Cargo (dvs en avvikelse), debiteras en avgift enligt bilaga 2a. Avgifter aktualiseras även när det inträffar ett ändrat förfogande via kund gällande den beställda transporten (dvs en ändring eller avbeställning).

Avgifter i godstrafik på järnväg 2024-01-01 till 2024-07-31 - Bilaga 2a » Pdf, 225 kB.

Avgifter i godstrafik på järnväg 2024-08-01 - Bilaga 2a » Pdf, 223 kB.

Tillval

Tillval är ett komplement till Green Cargo basutbud av transportprodukter. Tillval ska vara avtalat och inlagt i avtalet, antingen som ett fast tillval som automatiskt ingår vid transportbeställningen alternativt att det avropas vid transportbeställningen från gång till annan och då även uttryckligen bekräftas i Orderbekräftelsen.

Tillval 2024-01-01 till 2024-07-31 - Bilaga 2b » Pdf, 175 kB.

Tillval 2024-08-01 - Bilaga 2b  » Pdf, 176 kB.

Prislista Tulltjänster 2024 - Bilaga 2d » Pdf, 156 kB.

Våra tulltjänster »

Rörliga kostnader

Pristillägg är en ersättning som Green Cargo tar ut för vissa typer av rörliga transporter beroende av geografi eller varuslag. Tilläggen är inlagda och synliga i avtalet och utgår vid varje utförd transport.

Prisjustering är ändring av pris i avtal i samband med omförhandling, indexjustering, fel i pris eller ändrade förutsättningar enligt avtal.

Avfallstilägg 2024 » Pdf, 124 kB.

Särskilda regler för Avfallstransporter » Pdf, 112 kB.

Farligt godstillägg

Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

El, Diesel och HVO

Prislista » Pdf, 168 kB.

Information El och dieselreglering inrikes » Pdf, 103 kB.

El-index DB Cargo » Pdf, 130 kB.

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

Prislista » Pdf, 66 kB.

Spåravgifter – Bilaga 2c

Hamn-, spår- eller terminalavgift och likande avgifter som Green Cargo belastas med vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kunds räkning har Green Cargo rätt att debitera kunden utöver i övrigt utgående priser och avgifter och inkluderar varje annan sådan avgift som inte upptas i Järnvägsnätsbeskrivning utgiven av Trafikverket.

Klicka på filen Spåravgifter nedan för aktuell avgift. På fakturan redovisas spåravgifter på en egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK » Pdf, 86 kB.

Prislista tomdragning vagnslasttrafik import och export

Vid frågor om pris för tomvagnsdragning kontaktas er dedikerade säljare.