Energieffektiva transporter krävs för att nå klimatmålen

ett tåg

Vi hjälper idag många företag att nå sina klimatmål. 2023 körde vi 20 miljoner ton gods, det motsvarar 880 000 lastbilstransporter. Vår insats handlar med andra ord inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp, utan också om minskad trängsel och tryggare vägar.

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Sverige har även som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Järnvägstransporter är det mest yt- och energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget. Ett genomsnittligt godståg (vagnslast) transporterar lika mycket gods som ungefär 20 lastbilar. Andra transportslag minskar också successivt sin miljöbelastning men omställningen tar tid och äts till stor del upp av volymökningar. Ska klimatmålen nås måste mer gods transporteras på järnväg.

Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när det är möjligt och kopplas ihop med andra transportslag när det behövs. Yt- och energieffektiva transporter kommer högt upp på listan för att vi ska kunna nå både EU:s och Sveriges klimatmål.

Låg klimatpåverkan

Vårt transportarbete sker till 98 procent med eltåg. Transporter med dieseltåg och lastbil står för mindre än fyra procent tillsammans. El från förnybar vattenkraft tillsammans med hög energieffektivitet ger en mycket låg klimatpåverkan. Ett normallastat godståg från Green Cargo tar ungefär 500 ton gods och vi kör 400 tåg varje vardag.

Om dessa transporter skulle gått med lastbil istället hade dessa skapat en 22 mil lång karavan av lastbilar. Vår insats handlar alltså inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp utan även om minskad trängsel på tryggare vägar.

Vi blir hela tiden ännu bättre

Green Cargo är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar systematiskt med att ständigt minska den miljöpåverkan vi ändå har. I enlighet med krav från standarden ligger vår miljöpolicy tillsammans med bolagets identifierade miljöaspekter till grund för bolagets aktiviteter inom området.

Vi har tydliga målsättningar för minskade koldioxidutsläpp per utfört transportarbete genom minskad dieselförbrukning och ökad energieffektivitet.

Vi arbetar ständigt med att se över och utveckla vår befintliga fordonsflotta, både vagnar och lok, med tekniska innovativa lösningar för ännu mer energieffektiva och hållbara transporter.

Två klimatsmarta exempel

En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1: En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar 1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton gods. ​

Exempel 2: En tågtransport på elektrifierad järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 ton koldioxid.​