Förbättrad effektivitet och lägre kostnader

tåg

För Green Cargo handlar hållbarhet om en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga och förtroendefulla relationer. Målet är att nå våra ägares finansiella krav, ett uthålligt finansiellt resultat, för att klara framtida investeringar samtidigt som vi vill skapa konkurrenskraft för våra kunder.

Långsiktiga finansiella mål

Ägarens finansiella mål utgörs av krav på att avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Nettoskuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,6 och 0,9 och ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målintervallet.

Vd och bolagsledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande mål nås. Detta innebär bland annat att resultatfokus säkerställs inom hela organisationen, att resurser utnyttjas effektivt tillsammans med ett effektivt kapitalutnyttjande.

Uppförandekod för leverantörer

Vi verkar i en bransch där säkerhet står högst på priorite­ringsordningen. Vår verksamhet ska förknippas med hög moral och god affärsetik. Det påverkar också våra leverantörer. De som litar på oss ska kunna lita på att de leverantörer vi använder klarar de krav som ställs på oss.

Vår uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer och dess underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners. Den möjliggör för oss att föra en djupare dialog med våra leverantörer kring kraven och därigenom ömsesidigt öka kunskapen kring ansvarsfulla inköp och fördjupa samarbetet inom områden som affärsetik och mänskliga rättigheter, men även klimat och miljö.

Grön finansiering

Ramverket har utformats för att ge Green Cargo möjlighet till grön finansiering, dvs en finansiering som är förenad med vissa kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. Ramverket bygger på ambitiösa mål för fossilfria transporter och energieffektivisering i förhållande till utfört transportarbete.